Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp nhựa đường 60/70, Nhũ tương , MC 70

Thi công láng Nhựa, tưới Nhựa

Dịch vụ thuê nhân công và vận chuyển

Thi công công trình cầu đường, dân dụng

San lấp mặt bằng

Cung cấp đất, cát, đá