Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng Nhựa đường 60/70

Chuyên cung cấp tất cả mặt hàng Nhũ Tương, MC 70, NPD theo yêu cầu

Dịch vụ tưới thuê các công trình láng nhựa, tưới thấm nhập, Betong nhựa nóng

Dịch vụ cho thuê nhân công, ra đá, vệ sinh, thổi bụi và xe rải đá

Thi công công trình cầu đường:
Láng nhựa, thấm nhập, Betong nhựa nóng

Thi công san lấp mặt bằng