1. Chỉ tiêu nhựa đường 60/70:

2. Chỉ tiêu nhũ tương CRS-1:

3. Chỉ tiêu nhũ tương CSS-1H: