Bảng Tiêu Chuẩn Chất Lượng

1. Chỉ tiêu nhựa đường 60/70:
2. Chỉ tiêu nhũ tương CRS-1:
3. Chỉ tiêu nhũ tương CSS-1H:
Hotline 1
Hotline 2